Regulamin sklepu internetowego „Robaczek”

SPIS TREŚCI:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 4. Koszty dostawy, formy i terminy płatności za produkt
 5. Reklamacje
 6. Odstąpienie od umowy
 7. Postanowienia końcowe
 8. Przetwarzanie danych

1.Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2.Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego robaczek.pl;

1.4.Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.robaczek.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.5.Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.6.Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy robaczek.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.7.Uzgodnienia – indywidualne ustalenia dotyczące szczegółów złożonego zamówienia, formy płatności, dostawy. Uzgodnienia muszą być potwierdzone ze strony sprzedawcy w formie korespondencji elektronicznej pod rygorem nieważności poczynionych ustaleń.

1.8.DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.9.Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.10.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.11.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.robaczek.com.pl Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.2.Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.3.Sklep Internetowy www.robaczek.com.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

2.4.Właścicielem sklepu działającego pod adresem www.robaczek.com.pl jest P.H.U. „Robaczek” Katarzyna Skarżyńska z siedzibą w Wałbrzychu kod 58-304 przy ul. Przyjaciół Żołnierza 4/1a, NIP: 886-275-98-33, Regon 368505924 działająca na podstawie zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.5.Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep „Robaczek” zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.6.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.robaczek.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. . Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.Przyjmowanie i realizacja zamówień

3.1.Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

3.2.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.robaczek.com.pl oraz e-mailowo na adres kasia@robaczek.com.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

3.3.Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

 1. a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
 2. b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

3.4.Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00.

3.5.Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon.

3.6.Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

 1. a) Telefon – 570 082 028
 2. b) E-mail – kasia@robaczek.com.pl
 3. c) Adres korespondencyjny – 58-304 Wałbrzych ul. Przyjaciół Żołnierza 4/1a

3.7.Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

3.8.Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 3.7. powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

4.Koszty dostawy i formy płatności

4.1.Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem DHL i Poczty Polskiej. Realizacja wysyłki towaru odbywa się w dniu zaksięgowania środków na koncie sprzedającego, w wyjątkowych sytuacjach wysyłka odbywa się następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta na koncie sprzedającego.

a)Opłata za wysyłkę Kurier DHL(czas oczekiwania 1-2 dni robocze):

-przy wpłacie na konto – 13 zł

-przy płatności przy odbiorze – 16 zł

b)Opłata za wysyłkę Poczta Polska(czas oczekiwania 3-4 dni robocze):

-przy wpłacie na konto 9,50 zł

4.2.Dostawa Towarów jest ograniczona do innych krajów niż Polska i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia na terenie Polski. Dostawa poza granice Polski jest możliwa tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminów i kosztów ze sprzedającym.

4.3.Odbiór osobisty jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym formy płatności, terminu i miejsca odbioru.

4.4.W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

 1. a) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki,
 2. b) przelewem na rachunek bankowy BZWBK o numerze:

67 1090 2271 0000 0001 3536 8489

 1. c) przekazem pocztowym: Katarzyna Skarżyńska 58-304 Wałbrzych ul. Przyjaciół Żołnierza 4/1a

4.5.Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie (lub opłaty za koszt przesyłki ust. 4.6.a) w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Decyduje data wpływu środków na konto sprzedającego lub przesłanie drogą elektroniczną wiarygodnego dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty. W przeciwnym wypadku propozycja Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim uzgodnieniu tego faktu ze sprzedającym.

4.6.W zależności od wybranej przez Klienta formy płatności:

 1. a) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru, natomiast Klient jest zobowiązany do uiszczenia (w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia) w formie przelewu tradycyjnego lub przekazu pocztowego kosztów dostawy wynikających ze złożonego zamówienia. Przewiduje się odstępstwa od tego zobowiązania w szczególności wobec stałych Klientów. Każdorazowe odstąpienie od konieczności dokonania wpłaty wartości kosztów dostawy (przelewem tradycyjnym lub przekazem pocztowym) musi być uzgodnione ze sprzedawcą.
 2. b) w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności; maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – po jego upływie sprzedający uzyskuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta

5.Reklamacje

5.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

5.2.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

 1. a) pisemnie na adres: H.U. „Robaczek” Katarzyna Skarżyńska ul. Przyjaciół Żołnierza 4/1a 58-304 Wałbrzych z dopiskiem „Reklamacja”
 2. b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kasia@robaczek.com.pl

5.3.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady. Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.4.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

6.1.Postanowienia punktu 6 mają zastosowanie wyłącznie do Klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”).

6.2.Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży (zawartej na odległość) bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

6.3.Realizacja prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie oświadczenia woli odstąpienia. Oświadczenie to może być:
a) sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres: P.H.U. „Robaczek” Katarzyna Skarżyńska ul. Przyjaciół Żołnierza 4/1a 58-304 Wałbrzych, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”
b) przesłane w formie elektronicznej na adres kasia@robaczek.com.pl w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w taki sposób, Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia;

6.4.W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest zwrócić Towar na następujący adres: Skarżyńska Katarzyna ul. Przyjaciół Żołnierza 4/1a 58-304 Wałbrzych nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).

6.5.Z zastrzeżeniem ust 6.6 sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi uiszczone od Klienta płatności za Towar wraz z kosztami najtańszego oferowanego sposobu dostarczenia Towaru. Warunkiem dotrzymania terminu zwrotu w/w kosztów jest otrzymanie zwrotu towaru od Klienta. Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do odesłania towaru w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru pod rygorem nieważności odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Klient decydując się na odstąpienie od umowy ma świadomość iż charakter proponowanych towarów nie pozwala na przyjęcie odstąpienia od umowy w przypadku uszkodzenia towaru, zerwania znaków towarowych, marketingowych, używania zakupionego towaru.

6.7.Produkty kupione na Promocji nie są uwzględniane w Reklamacji i nie ma możliwości ich zwrotu.

6.8.Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży można kierować e-mailowo na adres: kasia@robaczek.com.pl, pisemnie na adres: P.H.U. „Robaczek” Katarzyna Skarżyńska ul. Przyjaciół Żołnierza 4/1a    58-304 Wałbrzych lub dzwoniąc pod numer 570 082 028, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

6.9.Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Skarżyńska Katarzyna ul. Przyjaciół Żołnierza 4/1a 58-304 Wałbrzych adres e-mail: kasia@robaczek.com.pl telefon: 570 082 028

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

a)Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

b)Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

c)Adres konsumenta(-ów)

d)Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

e)Data

(*)Niepotrzebne skreślić.

7.Postanowienia końcowe

7.1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7.2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedającego

7.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7.4.Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c)dopuści się innych działań, które zostaną uznane przez sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sprzedającego

7.5.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.11.2017r. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie, które będą dotyczyły wszelkich działań podejmowanych po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian.

7.6.Zabronione jest kopiowanie tekstów oraz zdjęć bez zgody pisemnej sprzedającego zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. naruszenie w/w ustawy i kopiowanie tekstów lub zdjęć będzie podlegało karze grzywny w wysokości 50.000 zł

8.Przetwarzanie Danych

8.1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były: a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą; b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

8.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

8.3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych; 2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych; 3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania; 4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania; 5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

8.4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

8.5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.